Resultaten 2012

Nieuwe statuten en nieuwe structuur voor de Stichting


In de pers verschenen alarmerende berichten over de toestand van vele Goede Doelen. Om op een daadkrachtige manier met de economische uitdagingen te kunnen omgaan, werd de structuur van de Stichting aangepast: afgeslankte organen, duidelijke beslissingsprocessen. Daarnaast werden voor alle deelactiviteiten van de Stichting commissies opgericht met vrijwilligers uit de wereld van de brandwonden om de belangen van de patiënt te omschrijven en te verdedigen.

GiftenWij hebben van een aantal donateurs hartverscheurende berichten ontvangen waarin zij melden dat na jarenlange steun voor de brandwondenslachtoffers, hun financiële middelen om de patiënten te helpen uitgeput zijn, omdat ze met moeite voldoende middelen voor zichzelf beschikbaar hebben. Wij hebben deze berichten met veel emotie gelezen.
Nochtans hebben wij het totaal niveau van onze giften op peil kunnen houden en daarvoor zijn wij alle donateurs oprecht dankbaar.

Enquête bij onze donateurs


Enkele belangrijke resultaten: 93% van onze donateurs is tevreden met onze manier van communiceren. 90% zou de Stichting aanbevelen.
Wij danken onze donateurs om hun deelname aan de enquête en het positieve beeld dat zij hebben van onze Stichting.

Laa

Laa

Bezoek website


In 5 jaar tijd is het aantal bezoekers en het aantal bezoeken bijna verdrievoudigd. De meeste belangstelling gaat uit naar “Eerste Hulp” bij brandwonden. Over die 5 jaar werden bij 750.000 individuele bezoekers geteld.

Problemen met de webwinkelDoor een brand bij onze leverancier in september diende onze webwinkel gesloten te worden. 
Daardoor was het ons onmogelijk campagnes te voeren waarbij rookmelders en co-melders konden aangeboden worden. 
Wij hopen eerstdaags de webshop opnieuw te kunnen openstellen. Meer hierover in de planning 2013.

Opbouwen vrijwilligersbestand

Om de stijgende vraag naar lessen BRAVO te kunnen invullen werd een eerste contingent van vrijwilligers aangelegd. Er werden ook gesprekken met de brandweer en het ministerie van Binnenlandse Zaken gevoerd om brandweermannen en meer bepaald Brand Preventie Adviseurs (BPA) in te schakelen in het lesprogramma van het BRAVO project.

Wie belangstelling heeft om voor de Stichting preventielessen te geven, kan nog steeds contact opnemen met info@brandwondenvoorkomen.be.

Patiënt


 • Er werd een patiëntencommissie opgericht binnen de Stichting die de belangen van de patiënt moet omschrijven en verdedigen. ALLE patiëntengroeperingen van België maken hiervan deel uit. In eerste instantie zullen zij hun agenda’s samenleggen en de activiteiten openstellen voor alle patiënten.
De commissie zal ook ingezet worden om de communicatie met de patiënten te verbeteren.
Belangrijk is dat wij door de leden van de commissie de meest dringende behoeften van de patiënten leren kennen om er effectief op in te kunnen spelen.

 • Het onderzoek van het Kenniscentrum Gezondheidszorg (Ministerie van Volksgezondheid) omtrent de noodzakelijke behandelingen in de nazorg voor brandwondenpatiënten is van start gegaan. Het project werd ingediend door de Stichting Brandwonden. Aan het project zullen alle specialisten van de sector deelnemen. De bevindingen zullen aan het RIZIV worden overgemaakt om het beleid van terugbetalingen te sturen.

 • Alle voorbereidselen werden getroffen om de kuurkampen voor volwassenen te organiseren. Meer nieuws in het hoofdstuk over de planning 2013.

Preventie

Het BRAVO project kende een enorme uitbreiding. Duizenden kinderen hebben het preventieprogramma gevolgd.
Daarnaast werd het BRAVO-concept toegepast in andere projecten:

 • De TASK FORCE (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en de Stichting hebben de contouren uitgetekend voor een project "Brandveilige jeugdlokalen".

 • De eerste pilootprojecten rond brandveilige jeugdkampen werden afgerond en geëvalueerd. De pers werd uitgenodigd op een jeugdkamp om te bekijken hoe dit in zijn werk ging. Na de verslaggeving in de pers ontvingen wij 450 aanvragen van jeugdbewegingen om deel te nemen aan het project. Zonder sponsoring kunnen wij dit project (60.000 euro) echter niet uitvoeren.

 • De samenwerking met de brandweer, met gemeenten en provincies werd verder uitgewerkt en zal ook in 2013 verder lopen.

Planning 2013

Financieel

BRAVO krijgt een aparte plaats in de balans zodat nog beter kan opgevolgd worden welke de kosten en de baten van het BRAVO project zijn. De doelstelling is dat BRAVO via sponsoring zelfbedruipend kan worden.


Door de onzekere economische toestand wordt een voorzichtige prognose vooropgesteld. Een budget in evenwicht is het uitgangspunt.

Fondsenwerving

Wij nodigen alle donateurs uit om in de pen te kruipen. Suggesties zijn altijd welkom; vragen naar uitleg over de kosten van de verzorging, de kosten van herintegratie, informatie over preventie worden persoonlijk behandeld.

Wij zullen ook meer aandacht geven aan legaten en de informatie daarover. Uit de enquête is gebleken dat onze donateurs hierover nadenken en niet altijd precies weten hoe de vork in de steel zit. 
Legaten zijn zeer belangrijk voor de Stichting, maar ook belangrijk voor de donateur. Wij staan altijd klaar om onze donateurs met raad en daad bij te staan.

Patiënt

 • Patiëntenverenigingen steunen

  Meestal zijn patiëntenverenigingen het werk van enkele enthousiaste individuen zoals slachtoffers, verzorgend personeel. Zij werken altijd op vrijwillige basis. Dat is tegelijkertijd de sterkte maar ook de zwakte van de patiëntengroeperingen.
Het ontbreekt hen aan logistieke middelen en een sterke structuur. Soms is het resultaat afhankelijk van de inzet van enkele mensen en wanneer die er niet meer zijn, is de vereniging niet gewapend om het werk verder te zetten.

  Daarom heeft de Stichting alle groeperingen in de Patiëntencommissie verzameld en kan er werk worden gemaakt van logistieke steun, hulp bij het opzetten van een sterke structuur die de continuïteit van de groepering kan waarborgen.

  Via de Patiëntencommissie beschikken de patiëntengroeperingen over een spreekbuis om een grotere rol te spelen in de belangenvertegenwoordiging van de brandwondenpatiënt.

 • Onderzoek KCE en besprekingen RIZIV

  De Stichting is actief betrokken bij de aansturing van het onderzoek. Naar het einde van het jaar worden de resultaten verwacht en kan de planning 2014 en volgende jaren hierin inspiratie vinden.


 • Opzetten van een database met statistieken over oorzaken van brandwonden en sociale informatie over de slachtoffers. Kennis van de oorzaken moet richting kunnen geven aan preventie en de kennis van de sociale toestand van de patiënten kan input geven aan de steun die de Stichting aan de patiënten moet verlenen.

 • De nazorg naar de patiënt brengen
  • Regionale brandwonden deskundigen zullen opgeleid worden om patiënten met brandwonden de nodige nazorg te geven (kinesitherapie, psychologie) in de eigen omgeving.

  • Begeleiding van het totale herintegratietraject: uit onderzoek is gebleken hoe belangrijk het is dat de patiënten en hun omgeving begeleid worden om hun plaats in de samenleving weer op te nemen:
   • Gezins- en sociale begeleiding: enkele voorbeelden
    • o.a. seksuologen
    • herscholing
    • budgetbeheer
   • Kinderen terug naar school: zowel het kind zelf, de leraren en de schoolkameraadjes moeten goed voorbereid worden

Kuurkampen voor volwassenen


In april worden de eerste kuurkampen voor volwassenen georganiseerd worden in Spa. Naast thermale kuren wordt ook een sociaal programma samengesteld, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor zijn familie.

De kuurkampen duren een week en worden financieel volledig door de Stichting gedragen.

Preventie

 • BRAVO: het preventieprogramma wordt uitgebreid naar kleuters, die bewust worden gemaakt van de gevaren in de woonomgeving en senioren, een programma dat andere accenten legt dan de basis preventielessen.

  De preventie in jeugdlokalen en het project brandveilige jeugdkampen zullen worden opgezet in functie van de financiële middelen die ter beschikking worden gesteld door onze sponsors.
  • BRAVO basis (lagere school)
  • BRAVO kleuters
  • BRAVO jeugdkampen
  • BRAVO jeugdlokalen
  • BRAVO jongeren (sec.ond.)
  • BRAVO senioren
  • BRAVO kansarmen
  • BRAVO ouders
  • BRAVO arbeidsplaats

 • Statistieken: de Stichting wordt geregeld bevraagd naar statistieken over ongevallen met brand en brandwonden. Wij hebben zelf een basis bevraging opgezet waarbij de informatie wordt opgevraagd bij de brandwondencentra.

 • Preventiemailings: zoals elk jaar zullen een tiental preventiemailings worden verstuurd naar ongeveer 200.000 adressen.
  • De traditionele mailings blijven behouden omdat zij inspelen op reële maatschappelijke problemen: rookmelder, co-vergiftiging

  • Nieuwe onderwerpen zullen aan bod komen zoals bijvoorbeeld
   • De tijd om te vluchten is op 50 jaar verminderd van 30 minuten naar 3 minuten, o.a. door de gebruikte bouwmaterialen en meubilair. Een vluchtplan is dus een absolute noodzaak
   • Preventie brandwonden in crèches: van de ongeveer 350.000 kinderen jonger dan 3 jaar, verblijven er ongeveer 45% in een crèche. Ongeveer 160.000 kinderen gaan dagelijks naar een crèche. Een goede reden om voor deze grote groep een speciaal lesprogramma op te stellen.

  • Nieuwe doelgroepen: projecten voor gemeente, school: vanaf 2013 zullen speciale boodschappen gestuurd worden naar gemeenten, scholen om een preventieproject op te zetten binnen de school of de gemeente.

De Webwinkel

Door omstandigheden buiten onze wil, is de preventieshop gesloten gebleven van september 2012 tot vandaag. 
Wij hebben beslist de preventieshop in eigen beheer te nemen. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar wij hopen de webshop terug open te stellen vanaf midden februari 2013.